Lemon Shake

Lemon Shake

90 THB

Fresh Lemon Juice