Banana Milkshake

Banana Milkshake

90 THB

Smooth Blended, Fresh Banana Milkshake